Moderne produktionsindustri består af komplekse og sårbare produktionsanlæg. Lynsikring, jording og potentialudligning er vitale forholdsregler, for at sikre såvel personsikkerhed som drift.

Electricon hjælper med risikovurdering i henhold til forskellige sikringsniveauer. Electricon er også den rette partner til at varetage installation og vedligeholdelse af beskyttelsesanlæg, så driften er sikret mod elektriske skader fra direkte eller indirekte lynnedslag eller andre skader, som følge af transienter eller overspænding f.eks. via forsyningslinjer.

Udover direkte elektriske skader kan gnistdannelse være et problem og skal derfor imødegås. I ATEX miljøer, f.eks. ved pulverhåndtering, gasser eller kemikalier, kan gnistdannelse medføre eksplosionsfare. I disse miljøer har Electricon stor erfaring med etablering af potentialudligning.

Potentialudligning indgår også som en væsentlig del af personsikkerheden, både ved direkte berøring og ved udligning af det elektriske potentiale mellem bygningsdele.

Landbrug
Landmænd er i dag afhængige af, at elektronikken virker i f.eks. computere, ventilation, malkerobotter og fodringsanlæg.

Selvom et direkte lynnedslag er en direkte fare for bygningen og naturligvis også syr og maskiner inde i bygningen, så skyldes de fleste skader som regel den overspænding, som rammer elektrisk udstyr og elektronik via forsyningsnettet.

Lynet kan finde vej på mange måder. Et lynnedslag i det elektriske hegn har direkte adgang til det følsomme udstyr i stalden.

Hvis der ikke er installeret et lynsikringsanlæg, vil lynet finde den mest effektive vej til jord. Det er sjældent den mest hensigtsmæssige.

Når lynet slår ned i jorden, vil strømmen brede sig ud i jorden i alle retninger. Da der er modstand i jorden, vil der opstå spændingsforskel, og hvis man står i nærheden – eller en ko gør det - kan der opstå en stor spænding mellem benene. En såkaldt skridtspænding. Denne spænding – og dermed strøm - kan være dødelig.

Siloer og tanke
Disse bygninger rager op i landskabet og giver øget fare for lynnedslag. Samtidigt er de store lagre ofte fyldt med pulver eller brændbare væsker, hvilket øger risikoen ved et lynnedslag.

Udover den traditionelle lynbeskyttelse af disse bygninger, er Electricon også helt fortrolig med de særlige ATEX krav, altså beskyttelse med elektriske udladninger i eksplosionsfarlige miljøer.

Lagerbygninger
Moderne lagerbygninger er i dag også fyldt med elektronik, f.eks. er robotlagre meget afhængig af avancerede systemer til at placere og finde varer rundt i bygningen.

Et lynnedslag kan meget hurtigt sætte denne avancerede teknologi ud af spillet, og derfor er lynbeskyttelse nødvendig, for at sikre produktionen.

I sådanne bygninger er den indre lynbeskyttelse meget påkrævet. Det drejer sig om at sikre potentialudligning, så alle elektrisk ledende dele f.eks rør, kabelkanaler, kraner, maskindele og så videre er forbundet elektrisk sammen. Dermed har de samme potentiale hvilket reducerer risikoen for, at mennesker og maskiner kommer til skade ved et direkte eller indirekte lynnedslag.