Energiforsyning, jernbaner, lufthavne, havneanlæg, vandværker og broer er alle vitale dele af den danske infrastruktur. Skader på disse anlæg kan være omfattende og betyde direkte værditab og samtidigt påføre skader til andre anlæg i tilknytning. F.eks, vil et lynnedslag i et EL-forsyningsnet kunne sprede sig til de tilsluttede forbrugere, med store skader til følge.

Biogas- og olieanlæg
En risikoanalyse vil afdække, hvilke krav der må stilles til et effektivt lynbeskyttelsessystem, der samtidigt kan opfylde kravene i et ATEX miljø med høj fare for eksplosion.

Electricon tilbyder omfattende løsninger til effektiv og pålideligt at forhindre potentielle skader og fare ved et lynnedslag.

EL-forsyning
Lynbeskyttelse er normalt forbundet med distributionsnetværk eller transmissionslinjer og transformatorstationer. Lynbeskyttelse bør også etableres ved mindre, lokale anlæg, der enten indgår i et distribueret forsyningsnet eller forsyner en industribygning lokalt.

Lynbeskyttelsen skal beskytte selve anlægget, men i høj grad også afhjælpe overspænding, der kan fordele sig til de tilsluttede forbrugere.

Strukturer til produktion, transmission og distribution i høj-, mellem- og lavspændingssystemer bliver stadig mere komplekse og fleksible. Smarte strømnet, smart måling og smart hjem kræver innovative løsninger. Også sammenkoblingen af traditionelle produktionsanlæg og vedvarende energikilder, som vindmøller og solceller betyder, at det samlede forsyningsnet bliver mere og mere kompliceret. Dermed øges sandsynligheden for skader på elektronisk udstyr forårsaget af lynnedslag og overspændinger også betydeligt. Dette skyldes den udbredte introduktion af elektroniske enheder og systemer, faldende signalniveau og den deraf følgende stigende følsomhed samt øget netværk i stort område.

Lynbeskyttelse udføres med lynfangermaster strategisk placeret på arealet omkring en transformer- eller fordelerstation. Disse tilsluttes et ofte omfangsrigt jordingsanlæg.

Fordi jordingsanlægget er omfangsrigt er det vigtigt, Electricon er med i projektet fra starten, så der både er tilstrækkelig tilgang til arbejdspladsen og så planlægningen af arbejdet kan ske bedst muligt.

Jernbaner
Elektriciferede jernbaner har mange særlige udfordringer indbygget. Udover de almindelige forhold omkring lynbeskyttelse og personsikkerhed f.eks. gennem potentialudligning, indeholder jernbaner også forhold omkring kørestrømsanlæg og de nødvendige føringsveje til dette formål.

Derfor er der udarbejdet særlige retningslinjer for elektrisk arbejde, såkaldte SAB anvisninger. Electricon har erfaring med disse retningslinjer, herunder bestemmelser for særlig mærkning af kabler, placering af kabelbrønde og plinte, og ikke mindst den omfattende dokumentation af arbejdet.

Igen er det vigtigt Electricon involveres i arbejdet på et tidligt tidspunkt, så alle forudsætninger er til stede, for en effektiv og økonomisk planlægning og arbejdsproces.

Kraner, havneområder
Kraner giver øget risiko for lynnedslag. Derfor skal de sikres med lynnedslag, både af hensyn til personellets sikkerhed, beskyttelse af selve kranen og af hensyn til mulig overførsel af strøm til last og omliggende arealer.

En sådan installation forudsætter en individuel risikovurdering og rådgivning.

Lufthavne
Her kræves særlige sikkerhedsforanstaltninger. Lynet kan slå ned hvor som helst, i hangarer, terminaler og naturligvis i kontroltårnet og sikkerhedsudstyr.

Igen handler lynbeskyttelse om både sikring af personer og bygninger mod direkte skade, og i høj grad om følgeskader som følge af transiente overspændinger.

Electricon har erfaring med disse særlige installationstyper og arbejdsforhold.

Jernbaner, vandværker, EL forsyning, tårne og broer er alle vitale dele af den danske infrastruktur. Skader på disse anlæg kan være omfattende og betyde durekte værditab og samtidigt påføre skader til andre anlæg i tilknytning. F.eks,. vi et lynnedslag i et EL-forsyningsnet kunne sprede sig til de tilsluttede forbrugere, med store skader til følge.

Electricon har erfaring med alle disse anlæg. På jernbaner er vi f.eks. fortrolige med SAB retningslinjer. Ved transformatorstationer håndterer vi de specielle krav til jordingsanlæg og lynindfangsningsmaster