Samling af jordingskabler i jorden med pressede samling af høj kvalitet

Hvad er jordingsanlæg?

Et jordingsanlæg er vigtig for enhver elektrisk installation og for et lynbeskyttelsessystem. Vi har den viden, erfaring og kapacitet, der skal til for at udføre jordingsanlæg til ethvert formål.

Et jordspyd fra Electricon er generelt udført med ubrudte kobberledere, der trækkes ned i jorden for derved at sikre en stor modstandsstabilitet og lang levetid. Jordingsprincippet eliminerer ligeledes galvanisk tæring.

Vi afgiver estimerede eller faste priser på jordingsanlæg overalt i landet til ethvert formål og med enhver overgangsmodstand.

I større installationer er jordingsanlæggene oftest integreret i bygningsfundamenter, hvor beton og armeringsjern, sammen med kobberledere, specielle klemmer og jordingsudtag udgør det samlede fundamentsjordingsanlæg. Et sådant horisontalt jordingsanlæg udgør et perfekt referenceanlæg for i moderne installationer at opnå gode EMC-forhold og markant højere immunitet imod transiente overspændinger og inducerede lynstrømme.

Electricon projekterer og installerer og rådgiver omkring jordingsanlæg indenfor:

  • Lynbeskyttelse
  • Transient- og overspændingsbeskyttelse
  • Installationsjord
  • Driftsjord
  • Fundamentsjord, strukturjord
  • ESD-beskyttelse
  • Generatoranlæg

Kontakt os i dag

 

Hvad er jording?

Der er tre grundlæggende hovedformål med jording:

Personsikkerhed

Berøringsfare ved elektriske apparater kan opstå ved forkert tilslutning eller ved fejl på det tilsluttede apparatet. Rører man apparatets metaldele, kan man få strøm gennem sig og derved komme til skade og i værste fald miste livet. Elinstallationer opbygges med en indbygget sikkerhed til beskyttelse, så forsyningsspændingen afbrydes ved berøring eller ved fejl i tilsluttede apparater.

Driftsbeskyttelse

Elektrisk påvirkning af elektrisk og elektronisk udstyr kan opstå internt i virksomheden, men ofte også komme udefra. For at beskytte mod skader fra utilsigtet elektricitet er den indbyggede sikkerhed i elinstallationen sjældent nok. Uafhængig af elinstallationens sikkerhedsjord kan derfor opbygges andre jordingssystemer med særlige funktioner, typisk til afledning af overspændinger og transienter. Elektromagnetisk støj (EMI) kan ødelægge elektriske signaler, såsom data-, tele- og bussignaler. Det er derfor et stort krav til jordingsanlæg, at de lever op til gældende normer (EMC).

Teknisk funktion

Jordforbindelse anvendes som en del af den tekniske funktion af visse anlæg. Som eksempel kan nævnes returstrøm fra tekniske anlæg eller som elektromagnetisk modvægt ved antenneanlæg.

Vigtig viden

Fælles for alle jordingsanlæg er, at de skal skabe den bedst mulige forbindelse til den omgivende jord. Dette måles i elektrisk modstand (Ohm).

Begrebet impedans betegner den elektriske modstand, der optræder i forbindelse med vekselstrøm som for eksempel transienter. Lav impedans ved høj frekvens er en forudsætning for effektiv afledning af for eksempel lynnedslag. Generelt skal modstanden være så lav som muligt. Der er i forskellige forskrifter angivet maksimumværdier, som modstanden/impedansen skal holdes under.

I praksis vil 0 Ohm være umulig at opnå, og det vil derfor altid være en afvejning mellem formål og økonomi i det enkelte tilfælde.

Valget af den rette løsning afhænger samtidigt af de praktiske muligheder på stedet.

For at et jordingsanlæg lever op til de funktionsmæssige krav, sikrer Electricon, at alle gældende normer som minimum opfyldes.

Vores mange års erfaring betyder samtidigt, at vi ved, hvordan funktionen bevares selv efter mange års drift.

Allerede i rådgivnings- og projekteringsfasen indbygger vi driftsikkerhed og sund økonomi på lang sigt. Udover at kunne dokumentere, at et jordingsanlæg fungerer efter hensigten, kan vi også sikre, at anlægget vil fungere korrekt i mange år.

Et jordingsanlæg, der ikke er dimensioneret korrekt, eller som er udført med fejl, vil være meget dyrt og i nogle tilfælde umulig at korrigere, når først byggeriet står færdigt.

Ved planlægningen og udførelsen vurderer vi, om der primært skal etableres overflade- eller dybdeelektroder. Vi tager hensyn til, hvor god undergrundens ledningsevne er, hvor meget plads der er til rådighed for anlægget, om udførelsen sker i forbindelse med nybyggeri i råjord, eller om der er belægning med sten eller asfalt.

Jordingselektroder skal anbringes i en dybde, som sikrer, at udtørring og frost ikke medfører, at overgangsmodstanden til jord overstiger den foreskrevne værdi. Electricon sikrer dette ved at udføre dybdeelektroder med ubrudt kobberleder.

Samlinger udføres efter de bedste principper, blandt andet med exotermisk svejsning og specialsamlinger, der forhindrer galvanisk korrosion.

Electricon anvender kun de bedste materialer, herunder ædelmetaller til elektroder og gennemføringer. Vi samarbejder med de førende producenter i Europa, og har derved altid adgang til markedets nyeste og bedste produkter.

Kontakt os i dag

Faglig viden og inspiration