Grundlæggende er der tre hovedformål med jording, nemlig personsikkerhed, driftsbeskyttelse og teknisk funktion.

Personsikkerhed
Berøringsfare ved elektriske apparater kan opstå ved forkert tilslutning eller ved fejl på det tilsluttede apparatet. Rører man apparatets metaldele kan man få strøm gennem sig og derved komme til skade og i værste fald miste livet.
Elinstallationer opbygges med en indbygget sikkerhed til beskyttelse, så forsyningsspændingen afbrydes ved berøring eller ved fejl i tilsluttede apparater.

Driftbekyttelse
Elektrisk påvirkning af elektrisk og elektronisk udstyr kan opstå internt i virksomheden, men ofte også komme udefra. For at beskytte mod skader fra utilsigtet elektricitet, er den indbyggede sikkerhed i elinstallationen sjældent nok.
Uafhængig af elinstallationens sikkerhedsjord kan derfor opbygges andre jordingssystemer med særlige funktioner, typisk til afledning af overspændinger og transienter.
Elektromagnetisk støj (EMI) kan ødelægge elektriske signaler, såsom data, tele og bussignaler. Det er derfor et stort krav til jordingsanlæg, at de lever op til gældende normer (EMC).

Teknisk funktion
Endelig anvendes jordforbindelse, som en del af den tekniske funktion af visse anlæg. Som eksempel kan nævnes returstrøm fra tekniske anlæg eller som elektromagnetisk modvægt ved antenneanlæg.

Vigtige grundprincipper
Fælles for alle jordingsanlæg er, at de skal skabe den bedst mulige forbindelse til den omgivende jord. Dette måles i elektrisk modstand (Ohm).
Begrebet impedans betegner den elektriske modstand, der optræder i forbindelse med vekselstrøm f.eks. transienter. Lav impedans ved høj frekvens, er en forudsætning for effektiv afledning af f.eks. lynnedslag.
Generelt skal modstanden være så lav som mulig. Der er i forskellige forskrifter angivet maksimumværdier, som modstanden/impedansen skal holdes under..

I praksis vil 0 Ohm være umulig at opnå, og det vil derfor altid være en afvejning mellem formål og økonomi i det enkelte tilfælde.
Valget af den rette løsning afhænger samtidigt af de praktiske muligheder på stedet.

For at et jordingsanlæg lever op til de funktionsmæssige krav sikrer ELETRICON, at alle gældende normer som minimum opfyldes.
Vores mange års erfaring betyder samtidigt, at vi ved hvordan funktionen bevares, selv efter mange års drift.
Allerede i rådgivnings- og projekteringsfasen indbygger vi driftsikkerhed og sund økonomi på lang sigt. Udover at kunne dokumentere, at et jordingsanlæg fungerer efter hensigten, kan vi også sikre, at anlægget vil fungere korrekt i mange år.
Et jordingsanlæg der ikke er dimensioneret korrekt eller udført med fejl, vil være meget dyrt og i nogle tilfælde umuligt at korrigere, når først byggeriet står færdigt.

Ved planlægningen og udførelsen vurderer vi, om der primært skal etableres overflade- eller dybdeelektroder. Vi tager hensyn til, hvor god undergrundens ledningsevne er, hvor meget plads der er til rådighed for anlægget, om udførelsen sker i
forbindelse med nybyggeri i råjord, eller om der er belægning med sten eller asfalt.

Jordingselektroder skal anbringes i en dybde, som sikrer, at udtørring og frost ikke medfører, at overgangsmodstanden til jord overstiger den foreskrevne værdi.
ELECTRICON sikrer dette ved at udføre dybdeelektroder med ubrudt kobberleder.
Samlinger udføres efter de bedste principper, bl.a. med exotermisk svejsning og specialsamlinger der forhindrer galvanisk korrosion.

ELECTRICON anvender kun de bedste materialer, herunder ædelmetaller til elektroder og gennemføringer. Vi samarbejder med de førende producenter i Europa, og har derved altid adgang til markedets nyeste og bedste produkter.