Lynbeskyttelse

Lynbeskyttelse har til formål at forhindre skader på mennesker, bygninger, installationer og maskiner, som følge af direkte- eller indirekte lynnedslag. Electricon er din kompetente og troværdige samarbejdspartner inden for lynbeskyttelse. Vi har den erfaring og de værktøjer, der skal til for at risikovurdere, designe og projektere, samt installere og servicere lynbeskyttelse på alle typer bygninger og anlæg. Vi har ikke lavet andet i mange år.

Hvad er risikoen?

I Danmark registreres der officielt 1-2 lynnedslag per km2 per år – og det reelle tal er nok væsentligt større – og vil være stigende som følge af den globale temperaturstigning.  Risikoen for et direkte lynnedslag i en konkret bygning kan beregnes via en risikovurdering og afhænger primært af bygningens areal og højde, samt bygningens beliggenhed (geografisk og i landskabet). Risikovurdering foretages iht. DS/EN62305-2.

De indirekte lynnedslag, der rammer jorden i nærheden af bygningen, eller bygningens forsyningsinstallationer, er oftere forekommende, da den indirekte påvirkning kan forplante sig over flere kilometers afstand.  Den indirekte påvirkning vil oftest opleves som transiente overspændinger på forsyningsledningerne – eller som jordpotentialestigninger på bygningens jordingsanlæg.

Ekstern lynbeskyttelse

Et lynbeskyttelsessystem har til formål at beskytte personer, bygninger og installationer imod skaderne fra et direkte eller et indirekte lynnedslag – og er et anlæg, der installeres som en integreret del af bygningen.

Standarden DS/EN 62305-3 beskriver retningslinjer for, hvordan et system til ydre lynbeskyttelse skal konstrueres.

Et ekstern lynaflederanlæg består i udgangspunktet af følgende delanlæg, der tilsammen sikrer en effektiv indfangning og afledning af lynet:

 • Jordingsanlæg
 • Nedledningsanlæg
 • Indfangningsanlæg

Et direkte lynnedslag medfører kraftige energier og meget store strømme, der vil løbe i det primære lynaflederanlæg og i jordingsanlægget. Strømmene, der kan være fra nogle få tusinde ampere til op til 200.000 ampere, skal afledes sikkert fra indfangningsanlægget via nedlederne og jordingsanlægget til terrænet under og udenom bygningen.

Vigtig viden

Et direkte lynnedslag kan forvolde ganske stor skade, men lyn behøver ikke slå direkte ned i en bygning for at gøre skade.

Lyn op til tre km fra bygningen kan skade elektronisk udstyr i bygningen.

Ifølge statistikken forekommer der 1-2 lynnedslag pr. km2 i Danmark om året. Det betyder rent statistisk, at der årligt forekommer 20-50 lynnedslag indenfor en radius på tre km fra bygningen.

Selvom risikoen for direkte nedslag i en bygning ikke synes særlig stor, er der stor fare for at blive påvirket, hvis der ikke træffes forholdsregler.

Se video om lynbeskyttelse

Afspil video

Jordingsanlæg

Et jordingsanlæg til et lynbeskyttelsessystem, er mest effektivt baseret på en kombination af et fundamentsjordingsanlæg og et maske- og ringledersystem.  Jordingsanlægget har til formål at skabe en god og effektiv forbindelse fra lynbeskyttelsessystemet til det omkringliggende terræn, for derved at få ledt den store lynstrøm sikkert væk, uden det medfører bygningsskader eller farlige transienter, der kan skade mennesker og udstyr.

Et fundamentsjordingsanlæg sikrer, at betonfundamentet med alle dets indstøbte metaldele udgør det primære referencejordingsanlæg for hele bygningen – og alle de elektriske installationer, IT-systemer, sikringsanlæg og maskiner m.v.

Fundamentsjordingsanlægget designes iht. gældende standarder, og der er helt fastlagte regler for, hvordan det skal udføres for at kunne anvendes som jordingsanlæg for et lynbeskyttelsessystem. Fra fundamentsjordingsanlægget skal der etableres tilslutning til bygningens potentialudligning, og det vil samtidigt tjene som den lovpligtige (DS/HD 60364-4-41) beskyttende potentialudligning for den elektriske installation.

For at beskytte mennesker imod farlige skridtspændinger eller berøringsspændinger på opholds- og adgangsveje udenom bygningen, suppleres fundamentselektroden med et ringledersystem, typiske udført med nedgravet kobbertråd udenfor fundamenterne.

Jordingsanlæggene skal planlægges meget tidligt i en byggeproces, da dette skal installeres inden de første fundamenter støbes.

Nedledersystem

På bygningens facader installeres der et system af nedledere, der skal forbinde jordingsanlægget med lynindfangningsanlæg på taget.   Nedledere skal bestå af nogle kraftige metaltråde – typisk i aluminium eller kobber – der skjules og integreres ind i bygningens facade eller bygningens bærende søjler eller metalkonstruktioner. Vi har stor erfaring i skjult nedledning, så vores anlæg ikke kan ses og dermed ikke skæmmer bygningens facade.  

Indfangningsanlæg

En bygningskonstruktion kan sjældent holde til at blive ramt af et direkte lynnedslag. Et af hovedelementerne i et lynbeskyttelsesanlæg er derfor indfangningsanlægget, der skal sikre, at bygningen rammes kontrolleret, og at der ingen skade sker på selve bygningen. Indfangningsanlægget består af en kombination af maskenet og opfangermaster af forskellig højde. Ofte kan de store tagflader beskyttes alene af et maskenet, men hvor der er installeret andre objekter på taget, der ikke skal rammes af lynet, er det nødvendig at supplere med nogle kortere eller længere opfangermaster.

Et indfangningsanlæg er designet og konstrueret til at kunne holde til den direkte dynamiske og termiske effekt af lynet – og det stiller specifikke krav til placering af anlægget på taget af bygningen, samt til valg og dimensionering af de rette komponenter og materialer. 

Intern lynbeskyttelse

Når bygningens ydre er beskyttet imod den direkte effekt af lynnedslaget, er det næste skridt at man sikrer, at den indirekte effekt ikke kan påvirke bygningens interne installationer og anlæg.

De interne beskyttelsesforanstaltninger udføres iht. DS/EN 62305-4, der beskriver de tiltag der skal sikre, at magnetfelter og transienter ikke kan forplante sig ind i bygningen.

Den indre lynbeskyttelse består typisk af følgende beskyttelsestiltag:

 • Zoneinddeling
 • Potentialudligning
 • Transientbeskyttelse
 • Skærmning

Zoneinddeling

Ikke alle områder eller anlæg i en bygning er lige følsomme overfor den indirekte effekt af lynet – og bygningen kan derfor med fordel inddeles i nogle zoner, hvor der gøres noget ekstra for at beskytte udstyret og installationerne. Det vil ofte være teknikrum, kontrolrum, laboratorier, serverrum, ATEX-områder etc., der skal beskyttes til et højt niveau for at undgå skader og driftsstop.  Alle installationer, der går til eller fra en sådan zone, skal udlignes enten ved potentialudligning eller transientbeskyttelse. Ofte kan der også med fordel indbygges yderligere skærmning i gulve, lofter og vægge i zonen.

Potentialudligning

Som et supplement til den lovpligtige potentialudligning, der udføres i enhver elinstallation, skal der foretages yderligere lyn-potentialudligning af bl.a. følgende anlægsdele:

 • Armering i støbte betonkonstruktioner til søjler, skakte, vægge og etagedæk
 • Elevatorstyr (kan med fordel udlignes til armeringen i elevatorskakten)
 • Ventilationsanlæg
 • Kabelføringsveje
 • Rørsystemer til sprinkler, vand, varme, gas m.v.
 • Ledende facadesystemer

Det er vigtigt, at alle disse gennemgående installationer og bygningsdele udlignes som minimum i toppen og i bunden af bygningen, men ofte vil det også være nødvendigt at foretage udligning på de enkelte etager og ved indgang til lynzoner.

Transientbeskyttelse

Alle kabelsystemerne i en bygning vil være modtagelige for inducerede magnetfelter fra lynstrømmene i det ydre lynaflederanlæg. Det er derfor meget vigtigt, at der installeres transientbeskyttelse flere steder i anlægget – og ikke kun i hovedtavler for elektrisk fordeling eller sikrings- eller bygningsautomatik.

Transientbeskyttelse kan også kaldes for overspændingsbeskyttelse, da det sikrer, at der ikke kan forekomme transiente overspændinger på effekt- eller signalporte på elektrisk udstyr, der er højere end hvad det pågældende udstyr kan holde til. Alt udstyr, der er CE-mærket iht. EMC-direktivet, er testet til en maksimal overspænding (surge) – og det kan derfor være en fordel at kende dette niveau.

Overspændingsafledere skal installeres i alle undertavler for elforsyning, sikrings- eller bygningsautomatik og også, hvor disse installationer går ind i dedikerede lynzoner.  Også her har Electricon den nødvendige viden og kompetence til at rådgive vores kunder. Vi leverer også gerne hele specifikations- og/eller materialepakke til de ansvarlige tavlebyggere. 

Skærmning

Det drejer sig meget om at skærme installationer og udstyr imod skadelige magnetfelter der opstår, når der løber høje lynstrømme i lynaflederanlægget på bygningen. Der findes flere metoder til at indbygge en sådan skærmning, der kan dæmpe magnetfelter – og det kan gøres i både bygningsstrukturer og installationer.

Den mest typiske skærmning er ved anvendelse af skærmede kabler på alle følsomme installationer.  Det er vigtigt, at disse skærmede kabler vælges, så de er effektive overfor de frekvenser som magnetfelter fra lyn repræsenterer (typisk fra ca. 25kHz – 1-2 MHz). Det er væsentligt, at kabelskærmen også kan bære den inducerede strøm, der vil løbe i skærmen. For at sikre en virksom skærmning, skal de skærmede kabler altid afsluttes/udlignes i begge ender – og ofte også midtvejs, hvis det skærmede kabel evt. krydser en lynzonegrænse.

I selve lynzonen kan det være nødvendigt at installere rumafskærmning i vægge, gulve og lofter – og det er ofte nemmere end man forventer.  Rumafskærmningen kan implementeres med anvendelse af den betonarmering, der ofte findes allerede – og der er nogle simple regler i standarden, der blot skal overholdes, for at zonen kan skærmes ganske effektivt. I tilfælde, hvor der ikke er armeret beton, kan der etableres en skærm ved hjælp af metalnet eller plader, der forbindes til den lokale potentialudligning i zonen.

Ofte stillede spørgsmål og svar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vi sidder klar til at hjælpe

Vi deler gerne vores viden og erfaring og har du et spørgsmål til lynbeskyttelse, så kontakt os i dag. Vi sidder klar til at hjælpe dig. 

Eksempler på lynbeskyttelse

Electricon lynbeskyttelse
Electricon lynbeskyttelse
Electricon lynbeskyttelse
Electricon Potentialudligning