Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Electricon A/S.

Version 2020-12-18.

GENERELT

1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser (”Generelle Betingelser”) gælder for alle leverancer af produkter (forstås som komponenter mv.) og/eller serviceydelser (”Ydelsen”) fra Electricon A/S, CVR-nr. 40 83 16 65 (”Electricon”) til enhver kunde (”Køber”), medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

1.2 Disse Generelle Betingelser udgør en integreret del af den/de aftale(r), som er indgået mellem parterne, herunder enhver efterfølgende aftale og ændringer (“Aftale”). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de Generelle Betingelser og Aftalen har Aftalen forrang.

1.3 Købers eventuelle afvigende accept, ordre, købsbetingelser eller tillæg, ændringer eller indskrænkninger til de Generelle Betingelser, finder kun anvendelse i det omfang Electricon har givet sin udtrykkelige, skriftlige godkendelse heraf.

2 ORDREBEKRÆFTELSE/ACCEPT AF TILBUD
2.1 En ordre anses for Købers tilbud om at købe Ydelsen i henhold til de Generelle Betingelser. Kun ordrer, for hvilke der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse (accept) fra Electricon, er bindende for Electricon og kun på de i ordrebekræftelsen indeholdte betingelser, herunder de Generelle Betingelser.

3 LEVERING
3.1 Ydelsens leveringstid sker aftale mellem parterne.

3.2 Produkter leveres Ex Works (Electricon, Ikast, Danmark) i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Incoterms, pr. udarbejdelsen af disse Generelle Betingelser, Incoterms 2020.

4 FORSINKELSE
4.1 Leveringstidspunktet står anført i Aftalen mellem parterne. Et af Køber meddelt tidspunkt for levering skal accepteres skriftlig af Electricon ved Aftalens indgåelse, inden det er bindende.

4.2 Hver part skal give skriftlig meddelelse om faktiske eller forventede forsinkelser og loyalt forsøge at begrænse de negative konsekvenser heraf i tilfælde af forsinkelse.

5 PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
5.1 Ydelser leveres mod betaling som nærmere fastsat i Aftalen mellem parterne.

5.2 Alle priser er angivet i danske kroner, eksklusive moms og øvrige skatter/afgifter.

5.3 Electricon er berettiget til at opkræve omkostningerne til levering tillagt 15% i administrationstillæg, hvis disse afholdes af Electricon, forud for levering. Betalingsbetingelserne er netto kontant.

5.4 Betalingsbetingelserne er – bortset fra som anført i punkt 5.3 – netto 14 dage fra fakturadato.

5.5 Electricon er berettiget til at beregne rente af samtlige forfaldne betalinger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

5.6 Electricon forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser, såfremt der i tiden mellem datoen for ordrens bekræftelse og leveringen sker ændring af valutakurser, materialepriser, priser fra underleverandører, offentlige afgifter, toldafgifter, statsindgreb eller lignende forhold, som Electricon kun har begrænset eller ingen kontrol over.

5.7 Electricon er ydermere berettiget til at justere alle sine priser én gang om året med (a) den årlige stigning i det danske nettoprisindeks pr. 1. januar, med den 1. januar før leveringsdatoen som basisår, eller med (b) to (2) procent, alt efter hvilken sats der måtte være højest.

6 EJENDOMSFORBEHOLD
6.1 I det omfang Electricon leverer produkter som en del af Ydelsen, opretholder Electricon ejendomsretten til denne del
af Ydelsen, indtil det tidspunkt, hvor der er sket betaling af den fulde købesum for Ydelsen.

7 MANGLER OG GARANTI
7.1 Ved færdiggørelse eller levering af Ydelsen, har Køber en forpligtelse til at foretage en grundig undersøgelse af Ydelsen. Reklamationer over mangler ved Ydelsen skal fremsættes skriftligt over for Electricon uden ugrundet ophold.

7.2 Køber kan ikke gøre mangelskrav gældende for skader, der er opstået som følge af almindeligt slid, urigtig anvendelse af Ydelsen, forkert montering af kunden selv samt egne forsøg på ændring eller reparation af Ydelsen. Hvis Electricon har påtaget sig at yde garanti (udover, hvad der fremgår af disse Generelle Betingelser), omfatter denne fejl og mangler
i materiale og fremstilling. Electricons garanti omfatter ikke fejl og mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering, ændringer foretaget af køber eller forkert brug af produktet. Garantien omfatter endvidere ikke normal slitage og forringelse. Electricons garantiforpligtelse forudsætter, at køber dokumenterer, at en konstateret fejl eller mangel ikke skyldes de forhold, der er undtaget fra garantien, jf. ovenfor.

7.3 I tilfælde af skjulte mangler skal der reklameres herover senest 2 måneder efter levering af Ydelsen. Efter dette tidspunkt kan der ikke reklameres over mangler ved Ydelsen, uanset hvornår sådanne mangler måtte være konstateret.

7.4 Såfremt der foreligger mangler ved Ydelsen, som Electricon er ansvarlig for, er Electricon efter eget valg berettiget til at afhjælpe, omlevere eller kreditere Ydelsen.

7.4.1 Hvis Electricon anmoder herom, skal Køber, på Købers egen regning og risiko, sørge for, at den del af Ydelsen, der består af komponenter mv., sendes til Electricon vedlagt en følgeseddel med angivelse af den påståede mangel. Ydelsen der returneres eller stilles til rådighed for reparation, skal være uden påmonterede dele, medmindre andet er aftalt skriftligt med Electricon.

7.4.2 Den del af Ydelsen, der består af levering af serviceydelser, skal besigtiges af Electricon for Købers regning og risiko.

7.5 Viser Electricon undersøgelse, at Ydelsen ikke er mangelfuldt, er Electricon berettiget til at returnere Ydelsen til Køber, for Købers regning og risiko, og Electricon har krav på betaling for anvendt tid og materialer i forbindelse med undersøgelsen.

7.6 Det præciseres, at Electricon ikke er ansvarlig for (i) produkternes design, konstruktion og levetid, (ii) om produkterne er egnede til deres formål (fit for its purpose) og (iii) om produkterne opfylder juridiske krav i andre lande end produktionslandet.

8 PRODUKTANSVAR MM
8.1 Electricon er ansvarlig for produktskader i henhold til produktansvarsloven med de undtagelser der følger af de Generelle Betingelser.

8.2 Electricons ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningssummen i Electricons til enhver tid gældende produktansvarsforsikring, ligesom Electricon heller ikke i øvrigt er ansvarlig for produktansvar, medmindre der foreligger dækning under produktansvarsforsikringen. Dækningssummen på Electricons produktansvarsforsikring udgør DKK 25.000.000 pr. år og maksimalt DKK 25.000.000 pr. skade.

8.3 For rene rådgivningsopgaver – dvs. opgaver, der alene omfatter rådgivning uden samtidige produktleverancer – gælder tilsvarende betingelser som i pkt. 8.2. Dækningssummen for Electricons Rådgiveransvarsforsikring udgør DDK 1.000.000 pr. år og maksimalt DKK 1.000.000 pr. skade.

8.4 Generelt gælder, at såfremt der ikke er betalt for en ydelse, kan der ikke rettes noget krav mod Electricon.

8.5 Hvis Electricon måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand i et videre omfang, end det følger af de Generelle Betingelser, er Køber pligtig til at skadesløsholde Electricon for ethvert tab og omkostning i den forbindelse.

9 ANSVARSBEGRÆNSNING
9.1 Electricon er i intet tilfælde ansvarlig over for Køber for form for profit- og avancetab, følgeskader og indirekte tab, herunder driftstab, tab af produktion, omsætning, goodwill eller forventede besparelser.

9.2 Electricons ansvar for tab eller skade ved mangler (punkt 7), er i ethvert tilfælde begrænset til det fakturerede beløb,eksklusive moms eller andre afgifter, for Ydelsen.

10 IMMATERIELLE RETTIGHEDER
10.1 Alle immaterielle rettigheder tilknyttet Ydelsen og resultater heraf er og forbliver Electricons ejendom.

11 FORCE MAJEURE
11.1 Ingen af parterne skal anses for at have misligholdt en forpligtelse i det omfang og i den periode, en part er forhindret i at opfylde en sådan forpligtelse på grund af en force majeure-begivenhed.

11.2 Force majeure-begivenheder omfatter udefra kommende omstændigheder, som mennesker ikke kan afværge, krig, mobilisering, virus, cyberangreb, naturkatastrofe, strejke, lockout, brand, skade på produktionsanlæg, import- og eksportforskrifter, udbrud af epidemier, internationale sundhedskriser samt andre uforudseelige begivenheder, der er uden for den pågældende parts kontrol.

12 FORTROLIGHED
12.1 Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af Electricon til Køber, skal forblive Electricons ejendom og skal behandles fortroligt af Køber.

13 ÆNDRINGER
13.1 Electricon forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i Ydelsen, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af Ydelsens form eller funktion.

14 TVISTER
14.1 Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til Aftalen, som reguleres af de Generelle Betingelser, afgøres efter dansk ret med undtagelse af regler, der fører til anvendelse af anden lovgivning end dansk lovgivning.

14.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Voldgiftsstedet skal være Herning. Voldgiftssproget skal være
dansk medmindre parterne aftaler andet.