Jordingsanlæg

Et jordingsanlæg har til formål at skabe en elektrisk forbindelse til terrænet omkring en bygning eller en installation. Ofte er det et krav, at en elektrisk installation har et jordingsanlæg med en vis overgangsmodstand til neutral jord. I Electricon er vi eksperter i at lave jordingsanlæg.

Et jordingsanlæg kan udformes på forskellige måder, og de mest typiske betegnelser for jordingsanlæg er følgende:

  • Jordspyd
  • Fundamentsjording
  • Ringjording eller Jordingsnet

Uanset jordingstypen, har Electricon udviklet et specialkoncept, der sikrer, at jordingsanlægget overholder alle gældende standarder – og der udarbejdes løbende proceskontrol og slutdokumentation på anlægget.

Alle jordingsanlæg afleveres med en målerapport, der dokumenterer anlæggets udformning og den endelige overgangsmodstand til neutral jord.

Jordspyd

Et jordspyd et en jordelektrode, der drives ned i jorden – og ofte kaldes dette også en dybdeelektrode. Til mindre installationer kan et jordspyd bruges som det primære jordingsanlæg, men det skal altid forbindes til installationens beskyttende potentialudligning. Det gode ved dybdeelektroden er, at overgangsmodstanden er stabil hele året rundt, uafhængig af jordens fugtighed.

Overgangsmodstanden på et jordspyd kan beregnes ud fra elektrodens længde og jorden elektriske ledningsevne. Hvis man kender ledningsevnen, så kan den nødvendige længde på elektroden derfor forudsiges.

Et standardjordspyd fra Electricon er udført med en ubrudt kobbertråd, der trækkes ned i undergrunden af et stålspyd, der drives ned med en elektrisk eller hydrauliske hammer.  Dette princip sikrer dels, at vi kan drive elektroden ret langt ned – og dermed opnå en lav overgangsmodstand, men det sikrer også en meget lang levetid på jordelektroden, da evt. korrosion først vil tære på stålspyddet før kobbertråden. 

I et større jordingsanlæg, f.eks. til et større transformerstationsanlæg og/eller lynaflederanlæg, benyttes jordspyd som et supplement til fundamentsjording, ringjording eller jordingsnet. Ofte installeres der et eller flere jordspyd ved hver nedleder for et lynbeskyttelsessystem, der forbindes til ringelektroden og fundamentselektroden.

Hvor der nedlægges jordtråde i et jordingsnet i et terræn, afsluttes der ofte med en dybdejording for enden af en radial, eller i et naturlige hjørne af jordingsnettet.

Et jordspyd i et lynaflederanlæg kan som oftest ikke stå alene, men skal pga. potentielt meget høje skridtspændinger omkring elektroden, altid kombineres med en ringelektrode eller et jordingsnet.

Fundamentselektrode

Et meget effektivt jordingsanlæg opnås ved at inddrage den metalliske armering i et betonfundament under en bygning eller et anlæg. Der findes helt klare og ret simple retningslinjer for, hvordan et fundamentsjordingsanlæg skal konstrueres, for at det kan anvendes som jordelektrode til et elektrisk anlæg.

Et fundamentsjordingsanlæg er ikke umiddelbart det samme som, at der iht- DS/HD 60364-4-41 skal udføres beskyttende potentialudligning ved forbinde tilgængelig armering i armeret betonkonstruktion. 

Omvendt, hvis retningslinjerne for etablering af et fundamentsjordinganlæg er fulgt, og denne forbindes forskriftmæssigt til hovedjordskinnen og hovedudligningsskinnen, vil reglerne for beskyttende potentialudligning være overholdt til fulde.

Grundlæggende skal der tages stilling til, om fundamentsjordingsanlægget skal anvendes til lynbeskyttelse eller kun til jordingsanlæg for elektrisk anlæg. Er der tale om lynbeskyttelse, skal anlægget designes iht. DS/EN 62305-3 – og er det kun til et almindeligt elektrisk anlæg, skal det udføres iht. DS/HD 60364.

Grundlæggende består fundamentselektroden af en randleder i det ydre randfundament og i væsentlige stribefundamenter. I kælderdæk, eller hvor det er terrændækket der har jordkontakt, skal der i disse dæk etableres et maskenet, der sikrer, at hele dækket udgør en integreret del af fundamentselektroden. I alle søjlefundamenter skal der ligeledes udføres en elektrode der forbindes til maskenettet i dækket eller til randlederen.

Afhængig af hvilken standard anlægget udføres efter, er der forskel på kravene til ledertværsnit i elektroden, samt størrelsen på maskenettet, der skal etableres i terrændækket. Alle punktfundamenter til søjler i bygningen skal inddrages i elektroden, uanset hvilket standard der anvendes.

Det næste spørgsmål er, hvorvidt fundamentet rent faktisk har forbindelse til det omkringliggende terræn, eller om det er isoleret eller gjort vandtæt, hvilket kan medføre at fundamentet ikke er fuldt elektrisk forbundet til terrænet.  Et isoleret eller vandtæt fundament kan ikke forventes at have en tilstrækkelig lav overgangsmodstand.

Er dette tilfældet, så skal der iht. standarderne etableres et jordingsnet under terrændækket – på den udvendige side af isoleringen eller den vandtætte membran. Dette udvendige maskenet skal udføres, hvad enten det er til lynbeskyttelse, eller hvis det blot er en fundamentselektrode til et elektrisk system.  Afhængig af standarden, er der forskel på kravet til dimensionerne i maskenettet.

Selvom der installeres et ydre jordingsnet, er der stadig de samme krav til opbygning af randleder og maskenet, samt jording af søjlefundamenter internt i fundamentet.

Ringjord eller jordingsnet

Et ringjordingsanlæg eller et jordingsnet er et udstrakt jordingsanlæg, der etableres i terrænet omkring en bygning eller imellem flere bygninger og udendørs anlægsdele. Formålet med et jordingsnet er at sikre, at alle bygninger og anlægsdele refererer til det samme jordpotentiale, så der ikke opstår farlige spændingsforskelle imellem anlægsdelene i tilfælde af fejl, kortslutning elle lynnedslag i anlægget.

Jordingsnettet udføres med nedgravede blanke kobbertråde i tilstrækkeligt tværsnit til at kunne lede til de strømme, der vil løbe i jordingsanlægget.  Samlinger i jordingsanlægget udføres med enten højtrykspressede eller svejsede forbindelser.

Vigtig viden

Fælles for alle jordingsanlæg er, at de skal skabe den bedst mulige forbindelse til den omgivende jord. Dette måles i elektrisk modstand (Ohm).

Begrebet impedans betegner den elektriske modstand, der optræder i forbindelse med vekselstrøm som for eksempel transienter. Lav impedans ved høj frekvens er en forudsætning for effektiv afledning af for eksempel lynnedslag. Generelt skal modstanden være så lav som muligt. Der er i forskellige forskrifter angivet maksimumværdier, som modstanden/impedansen skal holdes under.

I praksis vil 0 Ohm være umulig at opnå, og det vil derfor altid være en afvejning mellem formål og økonomi i det enkelte tilfælde.

Valget af den rette løsning afhænger samtidigt af de praktiske muligheder på stedet.

For at et jordingsanlæg lever op til de funktionsmæssige krav, sikrer Electricon, at alle gældende normer som minimum opfyldes.

Vores mange års erfaring betyder samtidigt, at vi ved, hvordan funktionen bevares selv efter mange års drift.

Allerede i rådgivnings- og projekteringsfasen indbygger vi driftsikkerhed og sund økonomi på lang sigt. Udover at kunne dokumentere, at et jordingsanlæg fungerer efter hensigten, kan vi også sikre, at anlægget vil fungere korrekt i mange år.

Et jordingsanlæg, der ikke er dimensioneret korrekt, eller som er udført med fejl, vil være meget dyrt og i nogle tilfælde umulig at korrigere, når først byggeriet står færdigt.

Ved planlægningen og udførelsen vurderer vi, om der primært skal etableres overflade- eller dybdeelektroder. Vi tager hensyn til, hvor god undergrundens ledningsevne er, hvor meget plads der er til rådighed for anlægget, om udførelsen sker i forbindelse med nybyggeri i råjord, eller om der er belægning med sten eller asfalt.

Jordingselektroder skal anbringes i en dybde, som sikrer, at udtørring og frost ikke medfører, at overgangsmodstanden til jord overstiger den foreskrevne værdi. Electricon sikrer dette ved at udføre dybdeelektroder med ubrudt kobberleder.

Samlinger udføres efter de bedste principper, blandt andet med exotermisk svejsning og specialsamlinger, der forhindrer galvanisk korrosion.

Electricon anvender kun de bedste materialer, herunder ædelmetaller til elektroder og gennemføringer. Vi samarbejder med de førende producenter i Europa, og har derved altid adgang til markedets nyeste og bedste produkter.

Vi sidder klar til at hjælpe

Vi deler gerne vores viden og erfaring og har du et spørgsmål til jordingsanlæg, så kontakt os i dag. Vi sidder klar til at hjælpe dig. 

Eksempler på jordingsanlæg

Electricon Jordingsanlæg